Wie wij zijn.
Visie op pedagogiek.
Wat ons drijft.
Onze merken.


1. Inleiding
Bij Wij zijn JONG verwerken we dagelijks persoonsgegevens van kinderen, ouders, klanten, medewerkers en andere betrokkenen. Verwerken betekent bijvoorbeeld het verzamelen, gebruiken, ontvangen of doorsturen van persoonsgegevens.

Wij zijn JONG hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die jij, als betrokkene, hebt. Of je nou klant, sollicitant of ex-medewerker bij ons bent of op een andere manier bij ons betrokken bent.

Voor medewerkers van Wij zijn JONG hebben wij een aparte Privacyverklaring voor medewerkers opgesteld, deze staat in het Wij zijn JONG handboek.

Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Je leest in deze privacyverklaring onder andere:

 • Welke persoonsgegevens we van jou verwerken.
 • Voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verwerken.
 • Welke ‘juridische gronden’ we hebben om deze persoonsgegevens te verwerken.
 • Welke rechten jij hebt als het gaat om privacy.
 • Wie deze persoonsgegevens krijgt.
 • Of wij jouw gegevens doorgeven buiten de EU.
 • Hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren.
 • Waar jij een klacht kan indienen.

[terug naar boven]

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?
Dit is de privacyverklaring van Wij zijn JONG B.V. (hierna: Wij zijn JONG). Wij zijn JONG is het moederbedrijf van Korein, Skar, Kwink, Spelenderwijs, Edux en KSS en doet administratieve diensten voor die divisies.

Wij zijn JONG is verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen. (terug naar boven]

3. Van wie verwerken we persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens van

 • Klanten (ouders, kinderen)
 • Sollicitanten
 • Oud-medewerkers
 • Leveranciers
 • Derden

 [terug naar boven]

4. Welke persoonsgegevens verwerken we?
Hieronder staat een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die we verwerken:

Categorie persoonsgegevens Toelichting

NAW-gegevens:

 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • Kindregistratienummer
 • Geslacht
 • Opvanglocatieinformatie
Wij gebruiken jouw NAW gegevens om administratieve taken uit te voeren voor de kind divisies.

Contactgegevens:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Wij verwerken jouw contactgegevens voor algemene correspondentie met jou.
Kindinformatie: informatie over de gebeurtenissen tijdens de dag, beeldmateriaal en algemene bevindingen Wij zijn JONG verwerkt gegevens die noodzakelijke zijn voor het registeren en afhandelen van klachten.

Financiële gegevens:

 • IBAN-gegevens
 • BSN
 • Debiteurnummer
 • Salarisgegevens
 • Kindregistratienummer
Wij zijn JONG gebruikt jouw IBAN-gegevens indien die nodig zijn voor het registeren en afhandelen van een incident/klacht.
Gegevens over de gezondheid van jouw kind over bijvoorbeeld allergieën. Wij zijn JONG verwerkt bijzondere persoonsgegevens indien die nodig zijn voor het registeren en afhandelen van een incident/klacht.

5. Voor welke doelen gebruiken wij jouw gegevens
Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:

 • Het registeren en afhandelen van klachten
 • Regie houden op calamiteiten en crisisscenario’s
 • Incidentenregistratie
 • Het onderhouden van contact met jou indien noodzakelijk
 • Het aanvragen van subsidies/toeslagen
 • Legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder het genereren van managementinformatie en rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, data analyses, bijhouden statistieken en interne audits.

 [terug naar boven]

6. 'Juridische gronden' voor het gebruik van jouw gegevens.

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van jouw gegevens?
Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te gebruiken.

Welke gegevens hebben we van je nodig?

Juridische grond* Toelichting
Overeenkomst Wij zijn JONG gebruikt voor de dienstverlening overeenkomst als grondslag. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.
Wettelijke verplichting Wij zijn JONG verzamelt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals het voldoen aan onze belastingplichten of het aanvragen van subsidies.
Vitale belangen betrokkene Deze rechtsgrond geldt alleen als er een dringende medische noodzaak is.
Algemeen belang Veelal de uitvoering van taken door een bestuursorgaan.
Gerechtvaardigd belang Wij verwerken persoonsgegevens, zoals IP-adres of het plaatsen van cookies op onze website, om onze dienstverlening te optimaliseren.

Verplichte verstrekking persoonsgegevens
Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van jou te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld aan de GGD in het kader van de controlerende taak binnen de Wet Kinderopvang.

Een ander voorbeeld van verplichte verstrekking is dat wij persoonsgegevens van je nodig hebben om je de dienst of het product te kunnen bieden die je bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van jouw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

In deze gevallen ben je verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Derde partijen
Wij zijn JONG verzamelt gegevens vanuit andere kinddivisies die vallen onder het Wij zijn JONG moederbedrijf. 

Naar wie sturen wij jouw persoonsgegevens door?
Wij verstrekken de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Gegevens buiten de EU
Wij zijn JONG verwerkt geen gegevens buiten de EU.

Beveiliging persoonsgegevens
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Wij zijn JONG passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en diefstal. Wij zorgen ervoor dat als we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties, zoals verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Wettelijke termijnen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. [terug naar boven]

7. Welke rechten heb je?

Jouw rechten
Wij vinden het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet hebt goed kan uitoefenen. Daarvoor kun je via privacy@wijzijnjong.com contact opnemen met ons.

Je kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de Belastingdienst.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van jou hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar jouw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Datalek melden
Je kunt, mocht je een datalek hebben gevonden, dit melden aan ons via onderstaande contactgegevens.

Cookies
Onze website maakt gebruik van zowel functionele cookies als cookies voor analytische doeleinden. Daarover kun je in onze Cookieverklaring meer informatie vinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving. Vanwege bovenstaande word je verzocht met regelmaat de privacyverklaring door te nemen zodat je op de hoogte blijft van de actuele inhoud.

[terug naar boven]

8. Hoe kun je contact met ons opnemen?

Privacy office
Mocht je na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben over hoe wij omgaan met privacy, dan kun je contact opnemen met onze privacy office via privacy@wijzijnjong.nl.

Functionaris gegevensbescherming
Heb je vragen over de toepassing en naleving van de privacywetgeving door Wij zijn JONG, denk je dat er een risico is met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Wij zijn JONG of heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen met de FG via: functionarisgegevensbescherming@wijzijnjong.nl.
[terug naar boven]

9. Waar kun je een klacht indienen?

Wanneer je niet tevreden bent over hoe wij omgaan met jouw privacy kun je contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Of:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374Waar
2509 AJ Den Haag
[terug naar boven]

De websites van Wij zijn JONG maken gebruik van cookies.
Lees meer over ons cookiebeleid.